Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko pracownika gospodarczego ds. utrzymania porządku i zieleni

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

Stanowisko pracownika gospodarczego do spraw utrzymania porządku i zieleni

- 1 etat

 

3) Wymagania:

a)     wykształcenie minimum zawodowe,

b)     co najmniej pięcioletni staż pracy, doświadczenie w podobnej pracy

c)     niekaralność,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)     obywatelstwo polskie,

f)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

g)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

h)     gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,

i)       czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

 

4) Od kandydata oczekuje się poniższych cech, umiejętności:

a)     odpowiedzialność i rzetelność,

b)     umiejętności analitycznego myślenia,

c)     zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

d)     umiejętność organizacji pracy,

e)     umiejętność pracy w zespole,

f)      kultura osobista,

g)     umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pracy pod presją czasu,

h)     dyspozycyjność, kreatywność, zaangażowanie, lojalność.

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a)     wykonywanie prac gospodarczych i porządkowych na terenach i obiektach należących do Gminy Jaraczewo,

b)     wykonywanie prac związanych z utrzymaniem zieleni, w tym obsługa min: kosiarki, pilarki,

c)     dbanie o powierzone mienie,

d)     wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego.

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

a)     miejsce zatrudnienia - Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo,

b)     obszar wykonywanej pracy - teren Gminy Jaraczewo,

c)     forma zatrudnienia - umowa o pracę,

d)     wymiar zatrudnienia -pełny etat,

e)     praca od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

8) Wymagane dokumenty

a)     list motywacyjny,

b)     życiorys - curriculum Vitae,

c)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d)     kserokopie świadectw pracy,

e)     kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f)      oświadczenie o niekaralności,

g)     oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

h)     inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje

i)      oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko pracownika gospodarczego w terminie 28 lutego 2024 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Jaraczewo, dnia 6 lutego 2024 roku