ZARZĄDZENIE Nr 167/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 14 kwietnia 2017 roku

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016, poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 283/2014 Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 29 października 2014 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jaraczewo.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.