Ogłoszenie

Dyrektor Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko samodzielnego referenta

1) Nazwa i adres jednostki

Komunalny Zakład Budżetowy w Jaraczewie
ul. Rynek 5
tel./fax 62/740 80 03

2) Określenie stanowiska urzędniczego

Samodzielny referent -1 etat

3) Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe lub średnie,

b) minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą

wynagrodzeń i pochodnych,

c) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) obywatelstwo polskie,

f) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

h) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,

i) znajomość znajomość przepisów ustaw:

o    ustawy o pracownikach samorządowych,

o    ustawy w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych,

o    ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

o    ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,

o    ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

o    ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

o    ustawy Kodeks Pracy,

o    ustawy Prawo ochrony środowiska,

o    ustawy Prawo wodne,

o    ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów,

o    ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

4) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność obsługi programów GRATYFIKANT GT, PŁATNIK,

b) dobra znajomość standardowych aplikacji Windows ( między innymi Microsoft Word, Excel, )

c) umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych,

d) duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,

e) umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Współpraca z dyrektorem Zakładu w zakresie kierowania pracowników na szkolenia

specjalistyczne oraz ustalania zakresu czynności pracowników,

2. Prowadzenia spraw kadrowych, w tym ( ewidencję zatrudnionych pracowników,ewidencję akt osobowych pracowników, ewidencję badań lekarskich, ewidencję urlopów, ewidencje zwolnień lekarskich).

3. Sporządzanie list wynagrodzeń dla pracowników Zakładu oraz prowadzenie dokumentacji

w tym zakresie.

5. Prowadzenie dokumentacji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego pracowników.

6. Sporządzanie deklaracji ZUS – DRA, RCA, RSA, RZA.

7. Prowadzenie obsługi sekretariatu i składnicy akt ( archiwum).

8. Przygotowywanie umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży.

9. Dokonywanie wypłat gotówki oraz sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.

10.Sporządzanie kwartalnych i rocznych informacji o zakresie korzystania ze środowiska

oraz o wysokości należnych opłat.

11.Sporządzanie zestawień ilości wydobytej wody i ilości ścieków wprowadzanych do wód

i do ziemi oraz oraz przekazywanie ich odpowiednim organom.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie, na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi 0%.

8) Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum Vitae,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kserokopie świadectw pracy,

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

f) oświadczenie o niekaralności,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub

umiejętności np. referencje.

i) oświadczenie o zapoznaniu się się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących

udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Komunalnym Zakładzie Budżetowym

w Jaraczewie (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w siedzibie Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie, ul. Rynek 5 lub pocztą na adres Zakładu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta w terminie do dnia  27 lutego 2020 roku. do godz 9.00.

Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do KZB po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Jaraczewo, dnia 17 lutego 2020 roku