W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243)


W Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo obsługa osób uprawnionych zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się odbywa się wg następujących zasad:


1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w urzędzie) w kontaktach z Urzędem Gminy.
 

2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
 

3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, Urząd Miasta i Gminy nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
 

4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z UMiG .
 

5. W Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:
 

a. strony internetowe UMiG (www.jaraczewo.pl) oraz

b. pocztę elektroniczną (adresy dostępne na stronie internetowej UMiG, a w szczególności adres: ug@jaraczewo.pl oraz

c. faks nr  62 747 31 02


6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 

7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.
 

8. UMiG zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika (pkt 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
 

9. W przypadku braku możliwości zapewnienia realizacji świadczenia przez pracownika UMiG, zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w pkt 12.
 

10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm. ).
 

11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do Urzędu Miasta i Gminy, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 

12. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 11, powinno zawierać informacje zawarte w załączniku . Zgłoszenia można dokonać:
 

a. elektronicznie na adres:

1. sekretariatu lub właściwej komórki organizacyjnej UG lub,
2. ug@jaraczewo.pl lub,

b. faksem na numer: 62 747 31 02

c. złożyć w sekretariacie  Urzędu Gminy Jaraczewo.

 

13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 11, UMiG zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 

14. Urząd Miasta i Gminy, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.
 

15. Urząd Miasta i Gminy udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.