OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 16 września 2010r.

o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./

podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 16 września 2010r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Jaraczewo znak I-7624-08/2010 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn.: "Budowa obwodnicy miejscowości Jaraczewo w ciągu drogi krajowej nr 12".

Na powyższe postanowienie służy stronom, prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Z treścią niniejszego postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pok. nr 18., w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectw Jaraczewa i Łobza.

/-/ Dariusz Strugała
Wójt Gminy