I-7624-06/2010

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 24 sierpnia 2010r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

podaje się do publicznej wiadomości,
iż w dniu 23 sierpnia 2010r. została wydana przez Wójta Gminy Jaraczewo decyzja znak I-7624-06/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4207P Rusko - Jaraczewo" na działkach nr ewid: 126/3, 277, 160/2, 160/1 obręb Rusko; 92, 157, 360/3 obręb Cerekwica; 170, 290 obręb Łowęcice; 245 obręb Wojciechowo; 602/2, 602/1 obręb Jaraczewo.

Z treścią niniejszej decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pok. nr 18., w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Na powyższą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. Ponadto przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz przesłano do  wywieszenia sołectwom  miejscowości Rusko, Cerekwica, Łowęcice, Wojciechowo i Jaraczewo .