I-7624-04/2010

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 18 sierpnia 2010r.
 

o wydaniu decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Montaż ekstrudera do produkcji pianki polietylenowej w istniejącej hali produkcyjnej, znajdującej się na działkach 380/3, 380/4, 383/6, 383/7 w Górze, gmina Jaraczewo, powiat jarociński"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm/, Wójt Gminy Jaraczewo zawiadamia, iż w dniu 18 sierpnia 2010r. została wydana decyzja znak I-7624-04/2010 w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: "Montaż ekstrudera do produkcji pianki polietylenowej w istniejącej hali produkcyjnej, znajdującej się na działkach 380/3, 380/4, 383/6, 383/7 w Górze, gmina Jaraczewo, powiat jarociński"

Z treścią niniejszej decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pok. nr 18., w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Na powyższą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. Ponadto przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Góra.