OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Jaraczewo z dnia 06 sierpnia 2010r.

o wydaniu postanowienia dotyczącego odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm/ w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./

podaje się do publicznej wiadomości, iż w dniu 06 sierpnia 2010r. zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Jaraczewo znak I-7624-05/2010 o odstąpieniu od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie ulicy Ogrodowej  i Topolowej w Jaraczewie" na działkach nr ewid: 790, 903, 521, 889, 525/14, 525/11, 950, 555, 511, 469/3, 526, 895, 894/2, 893, 892/1, 892/2, 891, 890/6, 525/9, 525/10, 520/3, 923/1, 923/2, 570/2, 519/2, 554, 921 obręb Jaraczewo, gm. Jaraczewo.

Na powyższe postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. Ponadto przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz przesłano do wywieszenia sołectwu Jaraczewa.


/-/ Dariusz Strugała
Wójt Gminy