Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 1 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8254) zwołuję III Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 12 czerwca 2024 r. (środa) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Miasta i Gminy.

  3. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na II Sesji Rady Miasta i Gminy.

  4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 r.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2024 – 2036.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania członków Rady Miasta i Gminy Jaraczewo do składu komisji konkursowej, powoływanej w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Rusku, Szkoły Podstawowej w Jaraczewie i Szkoły Podstawowej w Wojciechowie prowadzonych przez Gminę Jaraczewo.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego, który otrzymuje strażak ratownik Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Jaraczewo uczestniczący w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

  10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Jaraczewo w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

  11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia przedstawiciela Gminy Jaraczewo w Stowarzyszeniu Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.

  12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

  13. Wolne głosy.

  14. Wnioski.

  15. Zakończenie sesji.