I-7624 - 04/10
Jaraczewo, dnia 25 czerwca 2010r.


ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1, ust. 2 pkt 9
i art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),
w związku z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać
na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r.
Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę aspekty zawarte w § 5 ww. rozporządzenia

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 24 czerwca 2010r. złożonego przez:

RCI Sp. z o.o.
Pieruchy 51A
63-304 Czermin

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:

"Montaż ekstrudera do produkcji pianki polietylenowej w istniejącej hali produkcyjnej, znajdującej się na działkach 380/3, 380/4, 383/6, 383/7 w Górze, gmina Jaraczewo, powiat jarociński".

 Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 („ instalacje do wytwarzania końcowych produktów użytkowych przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych półproduktów lub produktów podstawowych”), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania zawarte
w § 5 ww. rozporządzenia, zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania
na środowisko może być wymagane.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie
z art. 64 ust. 1  pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Jaraczewo.

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18, w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku
w godz. 7.30 – 15.30.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Góra.