Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 17 pkt. 1 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8254) zwołuję II Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 28 maja 2024 r. (wtorek) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad o godz. 10:00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.             Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.             Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Miasta i Gminy.

3.             Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na I Sesji Rady Miasta i Gminy.

4.             Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.             Interpelacje i zapytania radnych.

6.             Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2024 r.

7.             Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2024 – 2036.

8.             Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta i gminy Jaraczewo.

9.             Podjęcie uchwały w sprawie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sąsiedzkich.

10.         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

11.         Wolne głosy.

12.         Wnioski.

13.         Zakończenie sesji.