Zamawiający:

Gmina Jaraczewo

 

Tytuł przetargu:

Poprawa komunikacji pomiędzy Gminą Jaraczewo a powiatami śremskim i gostyńskim wraz z poprawą stanu technicznego dróg gminnych

 

Główny kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Dodatkowe kody CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę '

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

 

Tryb zamówienia:

podstawowy art. 275 pkt 2

 

Warunki:

określone w SWZ

 

Termin realizacji:

Termin realizacji zamówienia ustala się na 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy

 

Osoba odpowiedzialna:

 

Miejsce składania ofert:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/909039

Oferty można składać do:

2024-04-16 godz.: 09:00

 

Otwarcie ofert:

2024-04-16 godz.: 09:15

 

Miejsce otwarcia ofert:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/909039

 

Kryteria wyboru:

określone w SWZ

 

Wadium:

określone w SWZ

 

Uwagi:

Specyfikacja wraz z załącznikami znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/jaraczewo

Instrukcje obsługi dla Wykonawców dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje