OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 29 kwietnia 2010r.
 
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:

"Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 173,2 DJP zlokalizowanych w Strzyżewku, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 63, ark. mapy 1, obręb Strzyżewko"

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm/, Wójt Gminy Jaraczewo zawiadamia, iż w dniu 29 kwietnia 2010r. została wydana decyzja znak

I-7624-01/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: "Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 173,2 DJP zlokalizowanych w Strzyżewku, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej działki nr ewid. 63, ark. mapy 1, obręb Strzyżewko"

Z treścią niniejszej decyzji można się zapoznać w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pok. nr 18., w poniedziałek w godz. 8.00 – 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Na powyższą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który decyzję wydał, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Jednocześnie informuję, iż doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na  stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. Ponadto przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Strzyżewko.