Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że zgodnie ze znowelizowaną w 2019 roku ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z po´z´n.zm.), art. 5 ust. 1 pkt 3a i 3b stanowi, iż właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami w/w ustawy i przepisami odrębnymi.

Każdy właściciel nieruchomości powinien posiadać podpisaną umowę z firmą, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy Jaraczewo w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Za wykonaną usługę właściciel nieruchomości otrzymuje potwierdzenie uiszczenia opłat. Jak wynika z przepisów, w trakcie kontroli prowadzonych przez pracowników urzędu, właściciel zobowiązany jest udokumentować w przedmiotowym zakresie wykonanie w/w obowiązku poprzez okazanie umowy oraz dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że każdy właściciel musi przechowywać umowę i dowody płacenia za wywóz nieczystości ciekłych.

Za brak umowy oraz brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych, na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właścicielowi może być wymierzona kara grzywny.

Dodatkowo art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 w/w ustawy wskazuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym prosimy, aby na terenie gminy Jaraczewo każdy właściciel nieruchomości wypełnił załączoną ankietę, która pozwoli na uaktualnienie wymaganej przepisami prawa elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wypełnione i podpisane ankiety należy złożyć niezwłocznie, osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej.

W przypadku nowo powstających budynków mieszkalnych, bądź innych obiektów budowlanych podłączonych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni, przedmiotową ankietę należy złożyć w okresie jednego roku od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.

Z uwagi na konieczne dostosowanie się do obowiązujących zapisów ustawy prosimy
o potraktowanie sprawy jako pilnej i niezwłoczne udzielenie odpowiedzi niezbędnych do dokonania aktualizacji ww. ewidencji. Druki dostępne są także w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (pok. nr. 18, I piętro), oraz na stronie internetowej www.jaraczewo.pl w zakładce Gospodarka Odpadami.

Informujemy, że na terenach nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, oraz dla których nie zostaną złożone wypełnione ankiety, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami.

Ponadto informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Poniżej przedstawiamy wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Jaraczewo:

 

1. SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W JARACZEWIE   
JARACZEWO, UL. GOLSKA 45
tel. 62 740 80 31

2. SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GÓRZE
GÓRA, UL. SPÓŁDZIELCZA 6
tel. 62 740 90 19

3. USŁUGI TRANSPORTOWE „BARANEK” MIROSŁAW BARANEK
RUSKO, UL. KOŹMIŃSKA 24A
tel. 601 768 976

4. SPÓŁDZIELNIA USŁUG I ZAOPATRZENIA KÓŁEK ROLNICZYCH W PORĘBIE
PORĘBA 13A
tel. 62 740 88 47

5. EKO-DBAJ SP. Z O. O    
GAJÓWKA 1
63-200 JAROCIN
tel. 62 749 38 98

6. JAROSŁAW PACHOLSKI TAPICERSTWO-HANDEL-USŁUGI
BOGUSZYN, UL. Ogrodowa 2, 63-041 Chocicza
tel. 506 247 616

7.  WCTRON Sp. z o. o. 
WROCŁAW,  WYB. J. SŁOWACKIEGO 9, 50-406 Wrocław
tel. 800-808-308