Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 1 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8254) zwołuję XLI Sesję Nadzwyczajną Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 23 września 2022 r. (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad o godz. 13.30.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

3.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022 – 2036.

4.       Zakończenie sesji.