OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Jaraczewo
z dnia 30 marca 2010r.

o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227/

podaje się do publicznej wiadomości

iż w dniu 30 marca 2010 roku, zostało wydane postanowienie Wójta Gminy Jaraczewo znak I-7624-01/2010 nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres wymaganego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na: "Prowadzenie hodowli trzody chlewnej w istniejącym i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 173,2 DJP zlokalizowanych w Strzyżewku, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewidencyjny 63 ark. mapy 1 obręb Strzyżewko".

Na powyższe postanowienie służy stronom, prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który postanowienie wydał, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pok. Nr 18. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Strzyżewko.