Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023

Informacja
Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 – 2023

    Działając na podstawie art. 160 i 161 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52) informuję, że w związku z upływem kadencji w dniu 31 grudnia 2019 r. ławników sądowych, kandydatów do pełnienia tej funkcji w Sądzie Rejonowym w Jarocinie na kadencję 2020 – 2023 można zgłaszać do 30 czerwca 2019 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1 w godzinach pracy Urzędu.

    Zgodnie z w/w ustawą wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. Kadencja ławników sądów okręgowych i sądów rejonowych trwa 4 lata kalendarzowe następujące
po roku, w którym dokonano wyboru. Ławników do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów, w głosowaniu tajnym. Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji rady gminy swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo:

Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24 maja 2019 r. liczba ławników wybierana w 2019 r. przez Radę Miasta i Gminy Jaraczewo w Sądzie Rejonowym w Jarocinie wynosi 2 osoby.

Art. 158 §1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2)    jest nieskazitelnego charakteru,
3)    ukończył 30 lat,
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5)    nie przekroczył 70 lat,
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być (art. 159 ustawy):
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6)    duchowni,
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej,
9)    radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin (art. 162 § 1 ustawy): prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.  

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia załącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2007 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 227 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
    
Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszeniowej przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

UWAGA: koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego, bądź odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa (art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.) natomiast koszt opłaty za badanie lekarskie i za wydanie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników dostępne są w pok. nr 5 Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz na stronie internetowej Gminy Jaraczewo https://bip.jaraczewo.pl


Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo    
/-/ Dariusz Strugała  

Załączniki

Informacja Burmistrza - wybory ławników -2019 r (384.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
karta_zgloszenia_kandydata_na_lawnika (75.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dot. postępowań z oskarżenia publicznego i przestępstw skarbowych (11.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Daria Banaszak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2019-06-14 07:57:30
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2019-06-14 08:01:51
Ostatnia zmiana:2019-06-14 08:02:09
Ilość wyświetleń:169

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij