Poniżej podany jest katalog aktów prawa miejscowego z roku 2006.