Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat - 1 etat

 

3) Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu administracji publicznej, podatków i opłat, podatków i kontroli podatkowej, ekonomii, finansów publicznych, finansów i rachunkowości

b)     co najmniej roczny staż pracy,

c)      znajomość przepisów:

-       ustawa o rachunkowości,

-       ustawy o finansach publicznych,

-       ordynacja podatkowa,

-       ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

-       Kodeks Postępowania Administracyjnego,

-       ustawa o opłacie skarbowej,

d)     niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)      obywatelstwo polskie,

g)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

h)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

i)       gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

4) Wymagania dodatkowe:

a)      co najmniej roczny staż pracy na stanowisku z naliczaniem podatków i opłat w JST,

b)     praktyczna znajomość problematyki podatków i opłat,

c)      umiejętność:

-       interpretacji aktów prawnych,

-       analitycznego myślenia,

-       pracy zespołowej,

-       współpracy z ludźmi,

-       skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, asertywność, konsekwentność, terminowość,  odporność na stres, sumienność.

d)     prawo jazdy kategorii B oraz dysponowanie samochodem osobowym.

 

 

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Rejestrowanie i prowadzenie kart gospodarstw i nieruchomości oraz uwzględnienie – uzgadnianie obszaru gruntów z rejestrami geodezyjnymi.

2.      Naliczanie wymiaru zobowiązań pieniężnych oraz innych podatków i opłat lokalnych.

3.      Prowadzenie przypisów i odpisów należności podatkowych.

4.      Prowadzenie całości spraw dotyczących ulg inwestycyjnych, oraz zwolnień i ulg w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.

5.      Sporządzanie sprawozdań z wymiaru należności podatkowych oraz innych wymaganych przepisami w zakresie wykonywanych czynności.

6.      Prowadzenie rejestru i załatwianie odwołań odnośnie ustalania wymiaru podatków.

7.      Prowadzenie ewidencji środków transportowych.

8.      Wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego i stanie majątku.

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

 

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru
na stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 5 października 2022 roku do godz. 10.00.  Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Jaraczewo, dnia 21 września 2022 roku