Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. drogownictwa

 

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. drogownictwa - 1 etat

 

3) Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe – budownictwo – preferowany kierunek budownictwo drogowe,
lub średnie – preferowany kierunek technik drogownictwa

b)     co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami drogowymi,

c)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz znajomość przepisów ustaw dotyczących: dróg, prawa budowlanego, zamówień publicznymi i finansów publicznych,

d)     niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)      obywatelstwo polskie,

g)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

h)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

i)       gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,

j)       czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

 

4) Wymagania dodatkowe:

a)      uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowo - mostowej,

b)     umiejętność kosztorysowania,

c)      umiejętność obsługi programów projektowych

d)     umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),

e)      duża samodyscyplina pracy,

f)      dyspozycyjność,

g)     umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.        Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji drogowych oraz budowy
i remontów chodników. 

2.        Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.

3.        Prowadzenie dokumentacji obiektów drogowych oraz dokonywanie ich przeglądów.

4.        Nadzór nad znakami drogowymi i bieżącym ich utrzymaniem na terenie gminy.

5.        Prowadzenie ewidencji oznakowania dróg gminnych, w tym utrzymanie oznakowania nazw ulic i nadzór nad numeracją posesji w poszczególnych miejscowościach.

6.        Nadzór nad budową i utrzymaniem wiat przystankowych, w tym wydawanie zezwoleń na korzystanie z wiat.

7.        Wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb i kierunków rozwoju komunikacji, oraz organizacji ruchu na drogach.

8.        Wydawanie zezwoleń wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

9.        Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

10.    Koordynacja akcji „zimowego utrzymania dróg”.

11.    Wyposażenie gruntów wchodzących do zasobów gminy w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu.

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

 

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru
na stanowisko do spraw drogownictwa lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia
5 października 2022 roku do godz. 10.00
. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data
i godzina wpływu.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Jaraczewo, dnia 21 września 2022 roku