Ogłoszenie

 

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. inwestycji

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

                                                Stanowisko ds. inwestycji

                                               - 1 etat

 

3) Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe techniczne - kierunek budownictwo lub średnie budowlane,

b)      staż pracy wynoszący co najmniej jeden rok na stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji kubaturowych,

c)      znajomość ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz znajomość przepisów ustaw dotyczących: prawa budowlanego, zamówień publicznymi i finansów publicznych,

d)      niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       obywatelstwo polskie,

g)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

h)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

i)       gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,

j)       czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

 

4) Wymagania dodatkowe:

a)      uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności ogólnobudowlanej,

b)      doświadczenie w zakresie projektowania, kosztorysowania lub budowy inwestycji kubaturowych,

c)      umiejętność kosztorysowania,

d)      umiejętność obsługi programów projektowych

e)      umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),

f)       duża samodyscyplina pracy,

g)      dyspozycyjność,

h)      umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Przygotowywanie, realizacja i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych (kubaturowych
i liniowych) wynikających z budżetu Gminy, w tym:

-          przygotowywanie propozycji w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych Gminy,

-          zlecanie opracowania dokumentacji projektowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych,

-          koordynowanie spraw związanych z oceną i zatwierdzaniem projektów technicznych,

-          uzyskiwanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych pozwoleń niezbędnych w procesach inwestycyjnych,

-          opracowywanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę,

-          opracowywanie specyfikacji technicznej w celu udzielenia zamówienia publicznego,

-          monitoring przebiegu prac inwestycyjnych.

2.       Dokonywanie odbioru robót budowlanych wykonywanych w związku z realizacja zadań wynikających z budżetu Gminy, włącznie ze zgłaszaniem organom nadzoru budowlanego zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

3.       Sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie wytworzonych środków trwałych na majątek Gminy.

4.       Prowadzenie dokumentacji obiektów gminnych, w tym książek obiektów budowlanych.

5.       Współudział w realizacji zadań oraz ich rozliczania z zakresu odnowy miejscowości współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

6.       Współpraca z Komunalnym Zakładem Budżetowym w Jaraczewie w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, w tym planowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, rozliczanie dopłat udzielanych przez Gminę Jaraczewo do ścieków odbieranych przez KZB oraz uzgadnianie nowych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

7.       Prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym funkcjonowaniem parków gminnych wraz z ich wyposażeniem technicznym.

8.       Prowadzenie ewidencji oraz nadzór nad gminnymi placami zabaw.

9.       Przeprowadzanie okresowych, wymaganych przepisami prawa, kontroli stanu urządzeń znajdujących się w miejscach publicznych (parki, place zabaw, zbiorniki wodne itp.).

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

 

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik
do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw inwestycji lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 5 października 2022 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

Jaraczewo, dnia 21 września 2022 roku