Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 1 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8254) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 23 czerwca 2022 r. (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad o godz. 10.00.

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy.

3.       Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXVII Sesji Rady Miasta i Gminy.

4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do 1m3 ścieków.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2022 – 2036.

10.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki Nad Zabytkami Miasta i Gminy Jaraczewo na lata 2022–2025.

11.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.   Wolne głosy.

13.   Wnioski.

14.   Zakończenie sesji.