Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 1 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8254) zwołuję XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 28 stycznia 2022 r. (piątek) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad o godz. 10.00.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy.

3.       Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIII Sesji Rady Miasta i Gminy.

4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2022 r.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo
na lata 2022 – 2036.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

9.       Podjęcie uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Górze imienia Powstańców Wielkopolskich.

10.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

11.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rolnictwa, Budżetu, Handlu i Usług za 2021 r.

12.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych za 2021 r.

13.   Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2021 r.

14.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15.   Wolne głosy.

16.   Wnioski.

17.   Zakończenie sesji.