Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. zamówień publicznych

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. zamówień publicznych - 1 etat

zastępstwo na czas nieobecności pracownika

 

3) Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia,
lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,

b)     co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,

c)      znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej - ustawa prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o podatku od towarów i usług, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,

d)     niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)      obywatelstwo polskie,

g)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

h)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

i)       gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

4) Wymagania dodatkowe:

a)      2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w jst,

b)     praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych,

c)      umiejętność:

-       interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych,

-       sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-       badania wiarygodności finansowej podmiotów - oceny sprawozdań finansowych,

-       weryfikacja kosztorysów ofertowych,

-       analitycznego myślenia,

-       pracy zespołowej,

-       współpracy z ludźmi,

-       skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, asertywność, konsekwentność, terminowość,  odporność na stres, sumienność.

d)     prawo jazdy kategorii B oraz dysponowanie samochodem osobowym.

 

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Prowadzenie pełnej dokumentacji zamówień publicznych oraz obsługa kancelaryjna Komisji Przetargowej.

2.      Prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Urzędzie.

3.      Prowadzenie rejestru umów i zleceń.

4.      Prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych.

5.      Prowadzenie rejestru wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz gwarancji wnoszonych w formie innej niż pieniądz.

6.      Archiwizowanie dokumentacji przetargowych.

7.      Przeprowadzanie procedur przetargowych w zakresie zamówień publicznych.

8.      Prowadzenie postępowań oraz ich dokumentowanie, które ze względu na wartość nie podlegają ustawie – Prawo zamówień publicznych, według przyjętych w jednostce procedur oraz wnioskowanie o ich zmiany.

9.      Stała analiza stosowanych procedur zamówień publicznych i wnioskowanie zmian.

10.  Wnioskowanie o szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz ich organizacja.

11.  Opracowywanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił co najmniej 6%.

 

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć za pośrednictwem operatora pocztowego lub kurierem na adres Urzędu z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru
na stanowisko do spraw zamówień publicznych lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 13 listopada 2020 roku do godz. 10.00.  Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Jaraczewo, dnia 23 października 2020 roku