Zamawiający:
Gmina Jaraczewo

Tytuł przetargu:
P-zp.271.01.21.2020 "Rewitalizacja w Gminie Jaraczewo - rewitalizacja parku" w formule "zaprojektuj i wybuduj".

CPV:
45000000-7

Tryb zamówienia:


Warunki:
okreslone w SIWZ

Termin realizacji:
Przedmiot umowy Wykonawca zrealizuje należycie w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 roku przy czym:
a) etap I (dokumentacja projektowa) obejmujący opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania inwestycyjnego:
od dnia zawarcia umowy do 30.06.2021 roku.
b) etap II (roboty budowlane) obejmuje wykonanie robót w oparciu zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentację projektową wykonaną w etapie I wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie: od dnia od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.


Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 9

Oferty można składać do:
2020-10-29 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-10-29 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, sala konferencyjna

Kryteria wyboru:
określone w SIWZ

Wadium:
60 000,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące