Uchwała nr XVII/97/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo wotum zaufania

Uchwała nr XVII/98/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaraczewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,
Uchwała nr XVII/99/2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
Uchwała nr XVII/100/2020 w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do 1m3 ścieków.
Uchwała nr XVII/101/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

Uchwała nr XVII/102/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020 – 2030.