Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 1 Statutu Gminy Jaraczewo (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r., poz. 8254) zwołuję XVII Sesję Rady Miasta i Gminy Jaraczewo na dzień 28 maja 2019 r. (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo. Początek obrad  o godz. 10.00

 

Proponowany porządek obrad:

 

CZĘŚĆ I:

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta i Gminy.

3.       Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XVI Sesji Rady Miasta i Gminy.

4.       Sprawozdanie z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Raport o stanie gminy Jaraczewo za 2019 r.

7.       Debata nad raportem o stanie gminy Jaraczewo za 2019 r.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo wotum zaufania.

9.       Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jaraczewo za 2019 r.

a) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.,

b) odczytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo absolutorium za 2019 r.,

c) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej,

d) dyskusja nad sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy oraz informacją o stanie mienia Gminy,

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jaraczewo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Jaraczewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

 

CZĘŚĆ II:

10.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dla Komunalnego Zakładu Budżetowego
w Jaraczewie stawek dotacji przedmiotowej do 1m3 ścieków.

11.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.

12.   Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020 – 2030.

13.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

14.   Wolne głosy.

15.   Wnioski.

16.   Zakończenie sesji.

 

            Informuję również, że zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zawiadomienie to stanowi podstawę do zwolnienia radnego/ej  od pracy zawodowej na czas potrzebny do wzięcia udziału w sesji.