Uchwała nr XVI/89/2020 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2020 r.
Uchwała nr XVI/90/2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaraczewo na lata 2020-2030.
Uchwała nr XVI/91/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaraczewo.
Uchwała nr XVI/92/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jaraczewo.
Uchwała nr XVI/93/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XVI/94/2020 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Uchwała nr XVI/95/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze gminy Jaraczewo.
Uchwała nr XVI/96/2020 w sprawie uchylenia Uchwały NR XVI/97/2016 RADY MIASTA I GMINY JARACZEWO z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności odbierany od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.