Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko ds. gospodarki odpadami

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska

- 1 etat

 

3) Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe,

b)     co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku związanym bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

c)      znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej - ustawa o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych, o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o odpadach,

d)     niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)      obywatelstwo polskie,

g)     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

h)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 

4) Wymagania dodatkowe:

a)      podstawowa i umiejętności z zakresu księgowości,

b)     odbyte szkolenia specjalistyczne w zakresie obejmującym stanowisko pracy,

c)      skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, asertywność, konsekwentność, terminowość,  odporność na stres, sumienność,

d)     prawo jazdy kategorii B oraz dysponowanie samochodem osobowym.

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, niezbędnych do wprowadzenia i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

2.      Realizacja zadań wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku
oraz tworzenie warunków ich utrzymania.

3.      Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji związanych z gospodarką odpadami i ochroną środowiska, w tym m. in. ze składowaniem odpadów komunalnych oraz punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

4.      Opiniowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5.      Opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym prowadzenie spraw z zakresu usuwania azbestu.

6.      Opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przyjmowanie kopii decyzji w tej sprawie.

7.      Opiniowanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami oraz pozwoleń
na wytwarzanie odpadów jeżeli miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów jest inne niż miejsce ich wytwarzania.

8.      Wydawanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc
nie przeznaczonych do ich składowania.

9.      Przedstawianie marszałkowi i wojewódzkiemu funduszowi rocznych sprawozdań dotyczących ilości zebranych i przekazanych do recyklingu materiałów opakowaniowych.

10.   Współdziałanie z Inspekcja Ochrony Środowiska w wykonywaniu czynności kontrolnych oraz w ramach państwowego monitoringu środowiska.

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze,
w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce nie wynosił co najmniej 6%.

 

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział
w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko do spraw gospodarki odpadami i inwestycji w terminie do dnia 3 lutego 2020 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

Jaraczewo, dnia 22 stycznia 2020 roku

Załączniki

praca_gospodarka odpadami_styczeń2020 (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
RODO (1.6MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wynikach - odpady (100.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2020-01-22 15:37:40
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2020-01-22 15:38:39
Ostatnia zmiana:2020-02-17 15:26:38
Ilość wyświetleń:236
Urząd Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij