Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. obsługi organów gminy i działalności gospodarczej

 

 

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

 

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. obsługi organów gminy i działalności          gospodarczej - 1 etat

 

3) Wymagania niezbędne:

a)      wykształcenie wyższe,

b)     staż pracy wynoszący co najmniej 5 lat,

c)      niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     nieposzlakowana opinia,

e)      obywatelstwo polskie,

f)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

g)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

h)     znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności:

            - ustawy o samorządzie gminnym,

            - ustawy o pracownikach samorządowych,

            - ustawy o finansach publicznych,

            - ustawy o dostępie do informacji publicznej,

            - ustawy o ochronie danych osobowych

i)       znajomość przepisów prawa z zakresu procedur administracyjnych:

            -ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

j)       znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności:

            - ustawy Prawo zamówień publicznych,

            - ustawy Prawo przedsiębiorców.

            - ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie       Informacji dla Przedsiębiorcy

            - ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,

            - rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”,

            - znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji          kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie     organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,

k)     umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (środowisko Windows, Office Word i Excel)

l)       umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,

m)   samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność,

n)     gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,

4) Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość dokumentów określających strukturę organizacyjną Urzędu,

b)     znajomość Edytora Aktów Prawnych XML,

a)      posiadanie prawa jazdy kat. B

c)      duża motywacja do pracy oraz wysoka kultura osobista,

d)     umiejętność współpracy z ludźmi, rzetelność, komunikatywność.

 

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.      Obsługa kancelaryjna Rady Miasta i Gminy w zakresie:

-          opracowania terminów odbycia Sesji, porządku obrad oraz przygotowania materiałów dla radnych,

-          zawiadamianie Radnych o terminach Sesji i posiedzeń komisji z odpowiednim wyprzedzeniem,

-          sporządzenie protokołów z obrad Sesji,

-          prowadzenie rejestru uchwał oraz ich realizacji,

-          prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z całej działalności Rady.

2.      Prowadzenie rejestrów wniosków, zapytań i interpelacji radnych oraz zgłoszonych przez radnych.

3.      Obsługa stałych komisji Rady Miasta i Gminy.

4.      Prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza.

5.      Sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów:

-          Prezydenckich,

-          do organów unijnych

-          do Sejmu i Senatu,

-          do Rady Miasta i Gminy, Rady Powiatu i sejmiku województwa oraz wybory Burmistrza

-          wybory Sołtysów i Rad Sołeckich,

-          przeprowadzania referendów.

6.      Obsługa kancelaryjna sołectw i zebrań wiejskich.

7.      Prowadzenie rejestru wniosków z zebrań wiejskich i ich realizacja.

8.      Prowadzenie rejestru odznaczeń i medali przyznawanych przez Burmistrza i Radę Miasta i Gminy.

9.      Organizacja wydarzeń związanych z uczczeniem rocznic narodowych.

10.  Wykonywanie zadań związanych z obsługą CEIDG

- terminowe wprowadzanie wniosków przedsiębiorców do CEIDG,

- potwierdzanie wniosków anonimowych,

- udzielanie informacji i wzywanie do uzupełnień,

- przechowywanie papierowych wniosków,

- weryfikacja danych z oddziałami ZUS, KRUS, US, GUS,

- udostępnianie danych z ewidencji gminnej wpisów przedsiębiorców.

11.  Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, naliczanie i egzekwowanie opłat.

 

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

 

 

 

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

 

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

 

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru
na stanowisko do spraw obsługi organów gminy i działalności gospodarczej w terminie do dnia 12 grudnia 2019 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

 

 

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 

Jaraczewo, dnia 2 grudnia 2019 roku