Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. drogownictwa

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. drogownictwa - 1 etat

3) Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie wyższe – budownictwo – preferowany kierunek budownictwo drogowe, lub średnie – technik drogownictwa
 2. b) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z inwestycjami drogowymi,
 3. c) znajomość ustawy o samorządzie gminnym i KPA oraz znajomość przepisów ustaw dotyczących: dróg, prawa budowlanego, zamówień publicznymi i finansów publicznych,
 4. d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. e) nieposzlakowana opinia,
 6. f) obywatelstwo polskie,
 7. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. i) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu,
 10. j) czynne prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

4) Wymagania dodatkowe:

 1. a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowo - mostowej,
 2. b) umiejętność kosztorysowania,
 3. c) umiejętność obsługi programów projektowych
 4. d) umiejętność obsługi programów z pakietu biurowego (np. MS Office, Open Office),
 5. e) duża samodyscyplina pracy,
 6. f) dyspozycyjność,
 7. g) umiejętność pracy w zespole, jak również samodzielnie.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Planowanie, przygotowanie, realizacja i rozliczanie inwestycji drogowych oraz budowy i remontów chodników.

2. Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów mostowych.

3. Prowadzenie dokumentacji obiektów drogowych oraz dokonywanie ich przeglądów.

4. Nadzór nad znakami drogowymi i bieżącym ich utrzymaniem na terenie gminy.

5. Prowadzenie ewidencji oznakowania dróg gminnych, w tym utrzymanie oznakowania nazw ulic i nadzór nad numeracją posesji w poszczególnych miejscowościach.

6. Nadzór nad budową i utrzymaniem wiat przystankowych, w tym wydawanie zezwoleń na korzystanie z wiat.

7. Wnioskowanie rozwiązań komunikacyjnych z punktu widzenia potrzeb i kierunków rozwoju komunikacji, oraz organizacji ruchu na drogach.

8. Wydawanie zezwoleń wynikających z ustawy o transporcie drogowym.

9. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny.

10. Koordynacja akcji „zimowego utrzymania dróg”.

11. Wyposażenie gruntów wchodzących do zasobów gminy w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci uzbrojenia terenu.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw drogownictwa w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 18 listopada 2019 roku