Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów

na stanowisko ds. zamówień publicznych

1) Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

2) Określenie stanowiska:

stanowisko ds. zamówień publicznych - 1 etat

zastępstwo na czas nieobecności pracownika

3) Wymagania niezbędne:

 1. a) wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, prawo, ekonomia, lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 2. b) co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych,
 3. c) znajomość regulacji prawnych i umiejętność stosowania przepisów prawa w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej - ustawa prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, o podatku od towarów i usług, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o finansach publicznych, o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, Kodeksu postępowania administracyjnego,
 4. d) niekaralność za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. e) nieposzlakowana opinia,
 6. f) obywatelstwo polskie,
 7. g) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 8. h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 9. i) gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

4) Wymagania dodatkowe:

 1. a) 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z udzielaniem zamówień publicznych w jst,
 2. b) praktyczna znajomość problematyki zamówień publicznych oraz finansów publicznych,
 3. c) umiejętność:
 4. - interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących zamówień publicznych,
 5. - sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 6. - badania wiarygodności finansowej podmiotów - oceny sprawozdań finansowych,
 7. - weryfikacja kosztorysów ofertowych,
 8. - analitycznego myślenia,
 9. - pracy zespołowej,
 10. - współpracy z ludźmi,

- skrupulatność, odpowiedzialność, samodyscyplina, asertywność, konsekwentność, terminowość, odporność na stres, sumienność.

d) prawo jazdy kategorii B oraz dysponowanie samochodem osobowym.

5) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie pełnej dokumentacji zamówień publicznych oraz obsługa kancelaryjna Komisji Przetargowej.

2. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Urzędzie.

3. Prowadzenie rejestru umów i zleceń.

4. Prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych.

5. Prowadzenie rejestru wadium, zabezpieczeń należytego wykonania umowy oraz gwarancji wnoszonych w formie innej niż pieniądz.

6. Archiwizowanie dokumentacji przetargowych.

7. Przeprowadzanie procedur przetargowych w zakresie zamówień publicznych.

8. Prowadzenie postępowań oraz ich dokumentowanie, które ze względu na wartość nie podlegają ustawie – Prawo zamówień publicznych, według przyjętych w jednostce procedur oraz wnioskowanie o ich zmiany.

9. Stała analiza stosowanych procedur zamówień publicznych i wnioskowanie odpowiednich zmian.

10. Wnioskowanie o szkolenia z zakresu zamówień publicznych oraz ich organizacja.

11. Opracowywanie sprawozdań z realizacji zamówień publicznych.

6) Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze wieloosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na parterze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym praca przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przewiduje się możliwość wyjazdów w teren.

7) Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił co najmniej 6%.

8) Wymagane dokumenty

a) list motywacyjny

b) życiorys - curriculum Vitae

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

d) kserokopie świadectw pracy

e) kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

Í) oświadczenie o niekaralności

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku

h) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje

lub umiejętności np. referencje

i) oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo (druki stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia).

9) Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko do spraw zamówień publicznych w terminie do dnia 28 listopada 2019 roku do godz. 10.00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Jaraczewo, dnia 18 listopada 2019 roku