Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Konkurs na stanowisko urzędnicze - Główny księgowy

OGŁOSZENIE

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Jaraczewie

informuje, że przyjmowane są zgłoszenia kandydatów na stanowisko

główny księgowy – umowa na zastępstwo

1)      Nazwa i adres jednostki:

Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Jaraczewie

Ul. Jarocińska 1

63-233 Jaraczewo

Tel. 62 7408021

 

2)      Określenie stanowiska:

Główny księgowy – umowa na zastępstwo 1 etat

 

3)      Wymagania niezbędne:

I. Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie
z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) następujące niezbędne wymagania:

1.       Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.  

2.       Ma palną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

3.       Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4.       Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

5.       Spełnia jeden z poniższych warunków:

a)       ukończyła ekonomiczne jednolite studnia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

b)      ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c)       jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)      posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.  

II. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

III. Gotowość podjęcia pracy bezpośrednio po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

4)      Wymagania dodatkowe:

a)       znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych wraz
z aktami wykonawczymi, przepisów ordynacji podatkowej, ustawy Prawo Oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy od podatku od towarów i usług,

b)      znajomość komputerowych programów księgowych, w tym zwłaszcza programu Finanse Optivum, BeSTia,

c)       znajomość obsługi programów komputerowych,

d)      posiada znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego,

e)       systematyczność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość,

f)       umiejętność pracy w zespole,

g)      umiejętność organizowania pracy własnej.

 

5)      Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

I.        Prowadzenia rachunkowości jednostki;

II.      Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;

III.   Dokonywania wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
i finansowych.

IV. Prowadzenie rozliczeń VAT

V. Sporządzanie miesięcznych i rocznych sprawozdań do PFRON.

 

6)      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze jednoosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym przy komputerze, w dni robocze od poniedziałku do piątku.

7)      Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosił mniej niż 6%.

8)       Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny,

b)      życiorys – CV,

c)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

d)      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e)       kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectw pracy, zaświadczenia)

f)       kserokopie certyfikatów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

h)      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

i)        oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

j)        oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku,

k)      inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia, kwalifikacje lub umiejętności np. referencje,

l)        oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Jaraczewie (druk stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia). 

 

9)      Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie osobiście w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Jaraczewie ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój nr 16 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego” w terminie do 16 października 2019 r. do godz. 12:00. Za zachowanie terminu złożenia liczy się data i godzina wpływu.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do GZEAS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Dokumenty zawarte w nadesłanych kopertach nie będą zwracane.

 

 

Jaraczewo, dnia 04.10.2019

Załączniki

ogłoszenie_główny_księgowy (160.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną (149.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o zmianie terminu złożenia dokumentów na stanowisko główny księgowy (88.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
informacja o wynikach naboru (28.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Masztalerz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2019-10-04 09:51:04
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2019-10-04 09:53:07
Ostatnia zmiana:2019-11-13 11:56:14
Ilość wyświetleń:422
Urząd Gminy Jaraczewo
ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij