• Uchwała nr II/8/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie zmiany statutu Gminy Jaraczewo.  DZ. URZ. 2019.122
 • Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia zasad współpracy przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jaraczewo w 2019 roku.  DZ. URZ. 2019.2554
 • Uchwała nr XLVI/272/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/248/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Jaraczewie.  DZ. URZ. 2018.8656
 • Uchwała nr XLVI/270/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.  DZ. URZ. 2018.8655
 • Porozumienie Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzieleniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. DZ. URZ. 2018.9176
 • Uchwała nr XLV/265/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. 
 • Uchwała nr XLV/266/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie opłaty od posiadania psów.  DZ. URZ. 2018.8045
 • Uchwała nr XLV/267/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie Statutu Gminy Jaraczewo.  DZ. URZ. 2018.8254
 • Uchwała nr XLIV/259/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Jaraczewo.  DZ. URZ. 2018.7367
 • Uchwała nr XLIV/260/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo zmieniająca uchwałę Nr XLI/238/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. 2018.7368
 • Uchwała nr XLIII/255/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów pedagogicznych. DZ. URZ. 2018.6463
 • Uchwała nr XLIII/253/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Jaraczewo. DZ. URZ. 2018.6461
 • Uchwała nr XLIII/254/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Jaraczewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Uchwała nr XLII/248/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie w sprawie regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Jaraczewie.  DZ. URZ. 2018.5976
 • Uchwała nr XLI/239/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska stałego „Mój Rynek” w Jaraczewie. DZ. URZ. 2018.4911
 • Uchwała nr XLI/238/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. 2018.4910
 • Uchwała nr XLI/236/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie utraty mocy obowiązującej uchwały w sprawie opłaty targowej. DZ. URZ. 2018.4909
 • Uchwała nr XXXIX/225/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Jaraczewo, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. DZ. URZ. 2018.2504
 • Uchwała nr XXXIX/221/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Jaraczewo w czasie przekraczającym wymiar zajęć zapewniających bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. DZ. URZ. 2018.2502
 • Uchwała nr XXXIX/224/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie podziału Gminy Jaraczewo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. 
 • Uchwała nr XXXIX/218/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. 2018.2501
 • Uchwała nr XXXVII/209/2018 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Jaraczewo dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. DZ. URZ. 2018.903