• Porozumienie międzygminne Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia zasad współpracy przy opiece nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Jaraczewo w 2018 roku. DZ. URZ. 2018.1577
 • Uchwała nr XXXV/198/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r. DZ. URZ. 2017.8584
 • Uchwała nr XXXIV/181/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. DZ. URZ. 2017.6801
 • Uchwała nr XXXIV/183/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie opłaty od posiadania psów. DZ. URZ. 2017.6803
 • Uchwała nr XXXIV/182/2017 Rady Miasta i Gminy Jaraczewo w sprawie opłaty targowej. DZ. URZ. 2017.6802
 • Uchwała nr XXXIV/180/2017 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. DZ. URZ. 2017.6800
 • Uchwała nr XXXI/168/2017 w sprawie uchwalenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Jaraczewo położonego na terenie Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. 2017.4793
 • Uchwała nr XXX/164/2017 w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. DZ. URZ. WOJ. 2017.4385
 • Uchwała nr XXX/163/2017 w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. WOJ. 2017.4384
 • Uchwała nr XXX/162/2017 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaraczewo na lata 2017-2022. DZ. URZ. WOJ. 2017.4383
 • Uchwała nr XXVIII/153/2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. DZ. URZ. WOJ. 2017.2360 
 • Uchwała nr XXVIII/152/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego DZ. URZ. WOJ. 2017.2359 
 • Uchwała nr XXVIII/150/2017 w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjmowaniu kandydatów do I klasy szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaraczewo, zamieszkałych poza obwodem szkoły DZ. URZ. WOJ. 2017.2358 
 • Uchwała nr XXVIII/149/2017 w sprawie w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego DZ. URZ. WOJ. 2017.2357
 • Uchwała nr XXVIII/145/2017 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaraczewo DZ. URZ. WOJ. 2017.2356