• Uchwała nr XXVI/134/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017r. DZ. URZ. WOJ. 2017.173
 • Uchwała nr XXVI/132/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż Gmina Jaraczewo lub osoby fizyczne oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania DZ. URZ. WOJ. 2016.8413
 • Uchwała nr XXVI/131/2016 w sprawie wymiaru czasu bezpłątnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jaraczewo DZ. URZ. WOJ. 2016.8412
 • Uchwała Nr XXIII/119/2016 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. DZ. URZ. WOJ. 2016.6713
 • Uchwała Nr XXIII/120/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. DZ. URZ. WOJ. 2016.6714
 • Uchwała Nr XXIII/121/2016 w sprawie opłaty targowej. DZ. URZ. WOJ. 2016.6715
 • Uchwała Nr XXIII/122/2016 w sprawie opłaty prolongacyjnej. DZ. URZ. WOJ. 2016.6779
 • Uchwała nr XVII/104/2016 w sprawie Statutu Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. WOJ. 2016.3290
 • Uchwała nr XV/87/2016 w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jaraczewo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów. DZ. URZ. WOJ. 2016.1669
 • Uchwała nr XV/87/2016 w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jaraczewo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów. DZ. URZ. WOJ. 2016.1669
 • Uchwała nr XVI/94/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. WOJ. 2016.2057
 • Uchwała nr XVI/95/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DZ. URZ. WOJ. 2016.2058
 • Uchwała nr XVI/96/2016 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. DZ. URZ. WOJ. 2016.2059
 • Uchwała nr XVI/97/2016 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. DZ. URZ. WOJ. 2016.2060
 • Uchwała nr XVI/98/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DZ. URZ. WOJ. 2016.2061
 • Uchwała nr XVI/99/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  DZ. URZ. WOJ. 2016.2062
 • Uchwała nr XVI/100/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. WOJ. 2016.2063
 • Uchwała nr XV/87/2016 w sprawie kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jaraczewo, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły, liczby punktów przyznanych każdemu z kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów. DZ. URZ. WOJ. 2016.1669
 • Uchwała nr XVI/94/2016 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. WOJ. 2016.2057
 • Uchwała nr XVI/95/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DZ. URZ. WOJ. 2016.2058
 • Uchwała nr XVI/96/2016 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. DZ. URZ. WOJ. 2016.2059
 • Uchwała nr XVI/97/2016 w sprawie stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odbierany od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. DZ. URZ. WOJ. 2016.2060
 • Uchwała nr XVI/98/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. DZ. URZ. WOJ. 2016.2061
 • Uchwała nr XVI/99/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  DZ. URZ. WOJ. 2016.2062
 • Uchwała nr XVI/100/2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaraczewo. DZ. URZ. WOJ. 2016.2063