Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jaraczewie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego.

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jaraczewie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze głównego księgowego


I. Nazwa i adres jednostki

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
tel./faks 62 740-80-21

II. Określenie stanowiska urzędniczego

Główny księgowy 1 etat - od czerwca 2014 r.

III. Wymagania niezbędne

Osoba ubiegająca się o stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), następujące niezbędne wymagania:
1. Posiada obywatelstwo polskie,
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, a także nie była karana za przestępstwo umyślne,
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
  1) Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  2) Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3) Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  4) Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
> 5. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

IV. Wymagania dodatkowe

1. Dobra znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, przepisów ordynacji podatkowej,
2. Dobra znajomość standardowych aplikacji Windows (między innymi Word, Excel, Outlook Express), Internetu, oraz programu księgowość optivum,
3. Posiada znajomość zasad finansowania zadań oświatowych na szczeblu gminy jako organu samorządu terytorialnego.

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

1. Prowadzenie rachunkowości jednostek,
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  a) Zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
  b) Kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Stanowisko w biurze jednoosobowym, usytuowanym w budynku Urzędu Gminy Jaraczewo na pierwszym piętrze. Praca w wymiarze 8 godzin dziennie, w tym przy komputerze od poniedziałku do piątku.


VII. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce wynosi co najmniej 6%.


VIII. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,
2. Życiorys (CV),
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia),
5. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
6. Kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
8. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego,
11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) - podpisane.

IX. Dodatkowe dokumenty

1. Kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

X. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Jaraczewie ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo lub za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 05.03.2014 r. z dopiskiem "Konkurs na stanowisko głównego księgowego". Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Inne informacje


1. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Jaraczewo.
2. Dokumenty zawarte w nadesłanych ofertach nie będą zwracane.


Załączniki

Ogłoszenie - lista osób które złożyły oferty (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grażyna Grenda
Data utworzenia:2014-02-12 10:07:43
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2014-02-12 10:07:46
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2014-02-12 10:11:05
Ostatnia zmiana:2014-03-07 11:45:20
Ilość wyświetleń:5074

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij