Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości FS-LUBLIN Żuk A15B

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości

1.    Nazwa i siedziba Sprzedającego

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

2.    Dane dotyczące sprzedawanego pojazdu

1)    Samochód ciężarowy pożarniczy:
- Marka i model: FS-Lublin ŻUK A 15B,
- Nr rejestracyjny: PJA U554,
- Rok produkcji: 1972,
- Wskazanie drogomierza 25700 km,

- W dowodzie rejestracyjnym samochód specjalny pożarniczy dwumiejscowy.

2)    Samochód można oglądać w remizie OSP Rusko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z panem Mirosławem Barankiem - 601768976. Zdjęcia oraz dane szczegółowe pojazdu są załączone do ogłoszenia.
 
3.    Cena wywoławcza:
Cena wywoławcza samochodu wynosi 4 000 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).


4.    Miejsce i termin przetargu:
1)    Oferta powinna być złożona (osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera) w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo, pokój  nr 2 - Sekretariat.

2)    Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2018 r. o godz. 10.00.
3)    Oferty złożone lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
4)    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo - sala konferencyjna na parterze.
 
5.    Warunki przystąpienia do przetargu:
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na zakup samochodu strażackiego – OSP Rusko. Nie otwierać przed 20.07.2018 r. godz. 10.30”, następujących dokumentów:
- Formularza ofertowego, określającego oferowaną cenę za przedmiot przetargu (nie niższą niż cenę wywoławczą, tj. 4 000 zł) - załącznik nr 1 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. Oferta powinna być podpisana przez upoważnione osoby pod rygorem nieważności.
- Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu - załącznik nr 2 do ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym. 
- Dowodu wpłaty wadium.
 
6.    Kryterium wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert – 100% cena.


7.    Wadium:
1)    Wadium w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert na rachunek bankowy: BS Jarocin O/Jaraczewo
        95 8427 0009 0303 7823 2000 0003 z adnotacją: „Wadium – samochód strażacki OSP Rusko”.
2)    Wadium wniesione przez nabywcę zalicza się na poczet ceny  nabycia. Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchylił się od zawarcia umowy.

8.    Oferent wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo w terminie ustalonym przez Sprzedającego (nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia).

9.    Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłacenia ceny nabycia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy na nr rachunku Sprzedającego: BS Jarocin O/Jaraczewo 59 8427 0009 0300 0013 2000 0001

10.  Przekazanie samochodu oferentowi nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym po podpisaniu umowy i dokonaniu przez Oferenta wpłaty pełnej oferowanej kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo, podane w ogłoszeniu o przetargu.

11.  Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.
                                                                                             

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo
/-/ Dariusz Strugała

Załączniki

ocena techniczna-1 (2) (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 1. Formularz_ofertowy (96kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik 2 Oświadczenie (60.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Olga Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Karol Tomczak
Data wprowadzenia:2018-07-10 13:52:53
Opublikował:Karol Tomczak
Data publikacji:2018-07-10 14:04:35
Ostatnia zmiana:2018-07-10 14:04:51
Ilość wyświetleń:296

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij