Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku tuczarni z systemu ściółkowego na system rusztowy oraz budowa 4 silosów na zboże po 90t oraz 2 silosów na pasze po 13t na działce nr ewid. 211 w miejscowości Cerekwica Nowa, gmina Jaraczewo”

Jaraczewo, dnia 10 lipca 2017r.

R.6220.06.2017                                                                    


ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1257) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 102 i § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz 71 ze zm.,)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 05 lipca 2017 r. (data wpływu do tut. urzędu 05 lipca 2017r.) złożonego przez:

Pana Leszka Sadowskiego
Cerekwica Nowa 25
63-233 Jaraczewo

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku tuczarni z systemu ściółkowego na system rusztowy oraz budowa 4 silosów na zboże po 90t oraz 2 silosów na pasze po 13t na działce nr ewid. 211 w miejscowości Cerekwica Nowa, gmina Jaraczewo"

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 ("Chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP ".) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 ("Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone".) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz 71 ze zm.), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt 1 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarocinie.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Polityki Przestrzennej, pokój nr 17, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Cerekwica Nowa.

Załączniki

R.6220.06.2017 - Zawiadomienie BURMISTRZ MIASTA I GMINY JARACZEWO o wszczęciu postępowania (90.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Zuzanna Matuszak
Data utworzenia:2017-07-10 12:00:54
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2017-07-10 12:01:11
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2017-07-10 12:04:58
Ostatnia zmiana:2017-07-10 12:05:04
Ilość wyświetleń:259

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij