Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego NIEDŹWIADY I” w miejscowości Niedźwiady, gmina Jaraczewo planowanego na działce nr ewid. 142 obręb Niedźwiady, gm. Jaraczewo.

Jaraczewo, dnia 26 kwietnia 2017 r.

R.6220.05.2017                                                                    


ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 11 kwietnia 2017r. (data wpływu do tut. urzędu 24 kwietnia 2017 r.) złożonego przez:

Pana Witolda Marszałka
Niedźwiady 1
63-233 Jaraczewo

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego NIEDŹWIADY I" w miejscowości Niedźwiady, gmina Jaraczewo planowanego na działce nr ewid. 142 obręb Niedźwiady, gm. Jaraczewo.

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 ("wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:
a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
- jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,
- na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią,
- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r.,  poz. 519),
- jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,
- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową"),

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71) zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo.

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Odpadami i Polityki Przestrzennej, pokój nr 17, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Niedźwiady.

Sprawę prowadzi:
Mariusz Czabański, tel. kont. 062 740 93 79

 

Załączniki

Zawiadomienie Burmistrza GMINY JARACZEWO o wszczęciu postępowania (48.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2017-04-26 15:21:50
Wprowadził do systemu:Adam Duczmal
Data wprowadzenia:2017-04-26 15:22:05
Opublikował:Adam Duczmal
Data publikacji:2017-04-26 15:42:11
Ostatnia zmiana:2017-04-26 15:42:30
Ilość wyświetleń:262

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij