Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Wszczęcie postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PANIENKA MB I, realizowanego na działce nr ewid. 125 , obręb Panienka, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie

I.6220.07.2015

ZAWIADOMIENIE

o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie i siódme i lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ

o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku złożonego przez:

TRANS - PIACH BIS Marcin Banasiak ul. Kardynała M. Ledóchowskiego 113/1 63-400 Ostrów Wielkopolski

w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego PANIENKA MB I, realizowanego na działce nr ewid. 125 , obręb Panienka, gm. Jaraczewo, pow. jarociński, woj. wielkopolskie.

Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 40 ("wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:
a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:
- jeżeli dotyczy torfu lub kredy jeziornej,
- na obszarach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią,
- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.),
- jeżeli działalność będzie prowadzona z użyciem materiałów wybuchowych,
- jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony
dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową";
b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m3 na rok, inne niż wymienione w lit. a)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać
na środowisko.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie
z art. 64 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Jaraczewo.

Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku
w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Panienka.


Sprawę prowadzi:
Mariusz Czabański, tel. kont. 062 740 93 79

Załączniki

Zawiadomienie WÓJTA GMINY JARACZEWO o wszczęciu postępowania (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2015-10-16 09:06:01
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2015-10-16 09:06:11
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2015-10-16 09:09:03
Ostatnia zmiana:2015-10-16 09:09:08
Ilość wyświetleń:802

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij