Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta i Gminy Jaraczewo

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego: Prowadzenie hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących i projektowanym budynku (...)

 

WÓJT GMINY JARACZEWO
63-233 Jaraczewo, ul. Jarocińska 1

 
                     Jaraczewo, dnia 25 lutego 2015r.
 
 
I.6220.01.2015                                                                    
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 102 i § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.)
 
PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJĘ
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wpłynięciu wniosku z dnia 10 lutego 2015r. złożonego przez:
 
Pana Leszka Sadowskiego
Cerekwica Nowa 25
63-233 Jaraczewo
 
w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Prowadzenie hodowli trzody chlewnej i bydła w istniejących i projektowanym budynku o obsadzie (zdolności produkcyjnej) do 159,60 DJP zlokalizowanych w Cerekwicy Nowej, gm. Jaraczewo, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę nr ewid. 211 ark. mapy 2 obręb Cerekwica"
 
Przedmiotową inwestycję zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 102 ("Chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza DJP ".) oraz § 3 ust. 2 pkt 2 ("Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia: polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone".) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), realizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 64 ust. 1  pkt 1 ww. ustawy ewentualny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia stwierdza Wójt Gminy Jaraczewo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 
W przedmiotowej sprawie organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Jaraczewo.
 
Jednocześnie informuję, iż osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Jaraczewo, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo w Referacie Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pokój nr 18, w poniedziałek w godz. 8.00 - 16.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30, w piątek w godz. 6.00 - 14.00.
 
Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaraczewo www.jaraczewo.bip.net.pl. oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jaraczewo oraz sołectwa wsi Cerekwica Nowa.
 
  
 
Sprawę prowadzi:
Mariusz Czabański, tel. kont. 62 740 93 79

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Czabański
Data utworzenia:2015-02-27 10:11:27
Wprowadził do systemu:Marcin Jankowski
Data wprowadzenia:2015-02-27 10:11:46
Opublikował:Marcin Jankowski
Data publikacji:2015-02-27 10:15:28
Ostatnia zmiana:2015-02-27 10:15:39
Ilość wyświetleń:759

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij